~ Polityka prywatności ~

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem serwisu internetowego https://biletpark.pl/ (dalej „Serwis”).

Serwis, w zakresie sprzedaży biletów działa w oparciu o system Visual Ticket (dalej „System Pośredniczy”). System Pośredniczy jest zintegrowanym, wielomodułowym systemem rezerwacji oraz sprzedaży biletów online.

Administratorem Serwisu jest PHU Handel Dalecki, NIP: 8392536081, REGON: 220249373 (dalej także jako „BiletPark”).

Dane osobowe gromadzone przez BiletPark za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
 

Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest PHU Handel Dalecki, NIP: 8392536081, REGON: 220249373


Inspektor ochrony danych
BiletPark wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z nim jest możliwy w formie elektronicznej, na adres e-mail: biuro@biletpark.pl


Rodzaj przetwarzanych danych:
Zakres przetwarzanych przez BiletPark danych użytkowników Serwisu jest różny, w zależności od aktywności użytkownika.


Przy zakupie za pośrednictwem Serwisu biletu bez zakładania konta klienta (o czym szerzej poniżej) użytkownik podaje, a BiletPark przetwarza następujące dane:
a. imię i nazwisko,
b. adres e-mail, na który zostanie wysłany Bilet.

W przypadku rejestracji w Serwisie (zakładanie konta klienta) użytkownik podaje a BiletPark przetwarza następujące dane:
a. imię i nazwisko,
b. adres e-mail,

Dane podane w trakcie rejestracji mogą być aktualizowane lub uzupełniania w każdym momencie posiadania konta klienta.

W przypadku żądania użytkownika wystawienia faktury za zakup biletu, użytkownik podaje dodatkowo a BiletPark przetwarza dane do faktury (nazwa (firma), adres, numer NIP).


Przy zakupie biletu on-line użytkownik podaje a BiletPark przetwarza następujące dane:
1. Imię i nazwisko,
2. Adres,
3. Ulica z numerem domu i mieszkania,
4. Miejscowość,
5. Kod pocztowy,
6. adres e-mail


W przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika na otrzymywanie od BiletPark newslettera, użytkownik podaje a BiletPark przetwarza następujące dane:
1. adres e-mail


W ramach procesu reklamacji użytkownik podaje a BiletPark przetwarza następujące dane:
1. imię i nazwisko,
2. nr telefonu kontaktowego,
3. adres e-mail,
4. adres zamieszkania lub inny adres korespondencyjny,
5. kwota roszczenia i numer rachunku bankowego lub adres klienta właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności


W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego, przetwarzaniu poddawane są dane podane przez podmiot danych osobowych. W zależności od załatwianej sprawy, katalog danych może być następujący: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, nazwa i adres firmy, adres mailowy, adres korespondencyjny firmy, adres siedziby firmy, numer NIP, REGON, numer konta bankowego, numer dokumentu tożsamości uprawniającego do zniżki, a także imię i nazwisko oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub pracownika osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.


Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika Serwisu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO między innymi w celu utworzenia konta klienta, realizacji internetowej sprzedaży biletów, prawidłowego wykonania umowy sprzedaży, w tym zapewnienia możliwości kontroli biletów, obsługi posprzedażowej i procesu reklamacji, w tym:
1. w celu realizacji internetowej sprzedaży biletów, wykonania umowy sprzedaży, w tym zapewnienia możliwości kontroli biletów, obsługi posprzedażowej i procesu reklamacji oraz utworzenia konta klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
2. w celach analitycznych, takich jak: optymalizacja naszych produktów na podstawie opinii użytkowników Serwisu na ich temat, doboru usług do potrzeb naszych klientów i ich zainteresowania, logów technicznych aplikacji, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, itp., co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
3. w celu wysyłania informacji handlowej lub marketingu bezpośredniego używając poczty elektronicznej na podstawie zgody użytkownika (w przypadku jej wyrażenia) -na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
4. w celu oferowania klientom produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb za pomocą profilowania obsługi, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
5. w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
6. w celach archiwalnych, dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
7. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
Dane osobowe są pozyskiwane od osób, których dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości wykonania celów, w jakich dane są zbierane, w tym zawarcia umowy sprzedaży, wydania faktury, obsługi posprzedażowej i obsługi reklamacji lub prowadzenia konta klienta.


Konto klienta:

Posiadanie konta klienta daje dostęp do dodatkowych funkcjonalności serwisu, m.in. zarządzania zamówieniami i biletami (dostęp do historii zamówień, możliwość bezpłatnej zmiany danych osobowych , możliwość ponownej wysyłki Biletu poprzez e-mail), a także korzystania z funkcji specjalnych, dostępnych wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników, takich jak: śledzenie statusu transakcji.


Użytkownik może w każdej chwili złożyć wniosek o usunięcie swojego konta klienta, wysyłając żądanie na adres biuro@biletpark.pl . Ze względów technicznych usuwanie konta polega na anonimizacji danych, czyli przekształcaniu danych osobowych w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie poszczególnych informacji do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Pozwala to na trwałe usunięcie powiązań między danymi osobowymi, a osobą, której dotyczą. W ten sposób informacje, które przed anonimizacją były danymi osobowymi, przestają nimi być. Usunięcie nie będzie dotyczyło danych osobowych objętych ustawowymi terminami przechowywania.


Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe użytkownika w ramach konta klienta będą przechowywane do momentu usunięcia konta klienta, z zastrzeżeniem, że do danych osobowych dotyczących realizacji umów sprzedaży, stosuje się postanowienia poniższe.


Dane osobowe użytkownika będą przechowywane do zakończenia wykonania umowy sprzedaży, a po jego zakończeniu:
1. przez okres obsługi posprzedażowej (np. w celu rozpatrywania reklamacji),
2. do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z nabyciem biletu,
3. przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).


Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług przetwarzamy do czasu:
1. zgłoszenia przez użytkownika sprzeciwu odnośnie przetwarzania ich w tym celu,
2. cofnięcia przez użytkownika udzielonej wcześniej zgody,
3. podjęcia decyzji przez administratora, że dane się zdezaktualizowały.


Prawa związane z ochroną danych osobowych

Użytkownikowi Serwisu przysługują następujące prawa:
1. dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych,
2. prawo do sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3. prawo żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku gdy:
(i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
(ii) wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
(iii) wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych; (iv) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
(v) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu BiletPark podlega;
(vi) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, w przypadku, gdy: (i) kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas BiletPark ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni; (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania; (iii) dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; (iv) wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje administrator, przetwarzając dane osobowe użytkownika,
5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6. prawo cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
7. prawo do przeniesienia danych (eksport do pliku).


W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres email: biuro@biletpark.pl , pocztą lub osobiście na adres siedziby BiletPark.


Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane przez BiletPark:
1. Visual Ticket, który świadczy usługę sprzedaży biletów.
2. naszym podwykonawcom oraz partnerom handlowym, czyli podmiotom z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych, są to w szczególności firmy świadczące usługi archiwizacyjne, informatyczne, prawne, marketingowe, agenci sprzedaży, call center.

Zastosowanie plików cookie:

Podczas odwiedzin w naszym Serwisie w przeglądarce użytkownika zapisywane są informacje w formie plików cookie, czyli niewielkich plików tekstowych. W plikach tych zapisywane są dane o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z witryny internetowej. Pozwala nam to dostosować zawartość Serwisu do preferencji użytkownika oraz dokonywać optymalizacji korzystania z tych usług, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić treść dostosowując ją do jego indywidualnych potrzeb. Ułatwia to tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu. Podczas analizowania i zapisywania statystyk korzystamy z Google Analytics.


Pliki cookie zapisywane na urządzeniu końcowym nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. W każdej chwili istnieje możliwość dezaktywowania funkcji zapisywania plików cookie oraz usunięcia już istniejących plików cookie. Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują tworzenie plików cookie na urządzeniu użytkownika. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie na jego urządzeniu końcowym. Aby zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookie w danej przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika.

Usunięcie lub zablokowanie możliwości tworzenia plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcji Serwisu, a co za tym idzie, może mieć negatywny wpływ na wyświetlanie oferty internetowej. Dlatego też zalecamy pozostawienie włączonej funkcji plików cookie.


Google Analytics

Do procesu analizy statystyk Serwis korzysta z Google Analytics, internetowego narzędzia firmy Google LLC. Google Analytics stosuje pliki cookie, które zapisywane są na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę tego, w jaki sposób korzysta on z Serwisu. Narzędzie pozwala powiązać aktywność użytkowników Serwisu z ich aktywnością na innych stronach. Adres IP jest przetwarzany na terenie krajów UE lub innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko w formie skróconej, co wyklucza możliwość bezpośredniego rozpoznania danej osoby. Google Analytics korzysta z tych informacji do przygotowywania raportów na temat aktywności użytkowników w Serwisie. Adres IP zarejestrowany przez Google Analytics za pośrednictwem przeglądarki internetowej użytkownika nie jest zapisywany przez Google razem z innymi danymi. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienie w swojej przeglądarce. W takim wypadku nie wszystkie funkcje niniejszej witryny internetowej mogą będą w pełni dostępne. Ponadto użytkownik może nie wyrazić zgody na gromadzenie przez Google Analytics danych wygenerowanych przez pliki cookie oraz danych dotyczących korzystania z tej witryny internetowej oraz na przetwarzanie tych danych przez Google Inc.


Obowiązywanie Polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym BiletPark poinformuje użytkowników z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.